Sklep Surfmix - Windsurfing, KiteSurfing, SUP
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
SKUTER WODNY
WAKE
Kajakarstwo
eglarstwo
Surfing
Marki
Info
Czytelnia
Tenis
Sporty zimowe
Partnerzy


Wateractiv.pl

Strona gwna » Regulamin sklepu


Regulamin sklepu

zobacz te

Akcesoria kajakarskie
Trapezy
Wiosa SUP

Robert
13422987
  512257145
Rafa
61234994
  519 805 960
Tel. stacjonarny:
sklep@surfmix.com

Regulamin i formularze obowizujce od 25 grudnia 2014


Regulamin obowizujcy klientw, ktrzy kupowali przed 25 grudnia 2014.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SurfMiX.com

Spis treci

 1. Postanowienia oglne
 2. Definicje
 3. Rejestracja
 4. Zamwienia
 5. Sposb patnoci
 6. Realizacja
 7. Wymiana towaru na inny
 8. Reklamacje
 9. Pozasdowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dostpu do tych procedur
 10. Gwarancje
 11. Zwroty
 12. Umowa o wiadczenie usugi elektronicznej
 13. Polityka prywatnoci
 14. Polityka cookies
 15. Postanowienia kocowe

I Postanowienia oglne

 1. Wacicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostpnego pod adresem SurfMiX.com jest Pawe Michalski, prowadzcy dziaalno gospodarcz pod nazw
  Pawe Michalski P.P.H.U. "FIT" z siedzib w Legnicy
  ul. Gliwicka 4
  59-220 Legnica
  NIP 6131289530
  REGON 391056836
  wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej).
 2. Przedmiotem dziaalnoci sklepu internetowego SurfMiX.com jest sprzeda detaliczna oraz hurtowa odziey, sprztu i akcesoriw sportowych oraz innych towarw za porednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin okrela w szczeglnoci zasady korzystania przez Uytkownikw ze sklepu internetowego SurfMiX.com , sposb skadania zamwie oraz ich realizacji, a take tryb postpowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd waciwe przepisy prawa obowizujce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeglnoci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektrych praw konsumentw oraz odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wycza ani ogranicza jakichkolwiek praw Klienta bdcego jednoczenie Konsumentem w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysugujcych mu na mocy bezwzgldnie obowizujcych przepisw prawa. W przypadku niezgodnoci postanowie niniejszego Regulaminu z powyszymi przepisami, pierwszestwo maj te przepisy.

II Definicje

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin wraz z zacznikami
 2. SKLEP - sklep internetowy dostpny pod adresem SurfMiX.com
 3. SPRZEDAWCA, USUGODAWCA - Pawe Michalski, prowadzcy dziaalno gospodarcz pod nazw Pawe Michalski P.P.H.U. "FIT z siedzib w Legnicy, ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6131289530, REGON 391056836, wpisany do CEIDG
 4. KLIENT, USUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, nabywajca produkty za porednictwem sklepu internetowego SurfMiX.com
 5. ZAMWIENIE - zoona przez Klienta za porednictwem sklepu internetowego SurfMiX.com oferta zawarcia umowy sprzeday
 6. UYTKOWNIK - kady podmiot korzystajcy ze sklepu internetowego
 7. KONTO - indywidualny panel administracyjny Uytkownika dostpny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym SurfMiX.com , oznaczony loginem i hasem, sucy zawieraniu umw sprzeday
 8. REJESTRACJA - proces polegajcy na utworzeniu przez Uytkownika Konta w sklepie internetowym
 9. UMOWA SPRZEDAY - umowa sprzeday towaru zawarta pomidzy Sprzedawc a Klientem za porednictwem sklepu internetowego
 10. USUGA ELEKTRONICZNA ? usuga wiadczona drog elektroniczn przez usugodawc na rzecz usugobiorcy za porednictwem sklepu internetowego
 11. TOWAR - kady przedmiot sprzedawany za porednictwem sklepu internetowego
 12. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywajca produkty za porednictwem sklepu internetowego SurfMiX.com w celu niezwizanym bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow

III Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym SurfMiX.com jest dobrowolna i bezpatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Uytkownik powinien wypeni formularz rejestracji znajdujcy si na stronie internetowej sklepu ,podajc w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Uytkownik w celu pomylnego przejcia procesu rejestracji zobowizany jest poda nastpujce dane:
  1. Login,
  2. Haso,
  3. E-mail,
  4. Imi ,
  5. Nazwisko
  6. Ulica, nr domu, nr mieszkania,
  7. Miejscowo,
  8. Kod pocztowy,
 4. Oprcz danych wskazanych w ust. 3 powyej, Uytkownik moe poda telefon kontaktowy oraz kod rabatowy.
 5. W przypadku gdy dane Uytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn zmianie, Uytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistoci.
 6. W sytuacji, gdy dane Uytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn zmianie po rozpoczciu realizacji zamwienia, Uytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Zamwienia

 1. Klient moe skada zamwienia w Sklepie 24 godziny na dob 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzeday.
 3. Zoenie zamwienia stanowi ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, zoon Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Rejestracja i zaoenia konta nie jest warunkiem koniecznym zoenia zamwienia w sklepie SurfMiX.com Klient ma moliwo zoenia zamwienia za porednictwem sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie, faxem, listownie lub osobicie.
 5. W celu zoenia zamwienia Klient powinien doda do "koszyka" produkt, ktry zamierza kupi. W tym celu naley klikn ikon "do koszyka". Dodanie produktu do "koszyka" nie jest rwnoznaczne ze zoeniem zamwienia. Produkty mog by dodawane lub usuwane z "koszyka".
 6. "Koszyk" umoliwia Klientowi zarzdzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartoci zamwienia.
 7. Aby sfinalizowa zamwienie naley doda do "koszyka" wybrane przez siebie produkty, okreli rodzaj wysyki i metod patnoci, a nastpnie wybra opcj "zamawiam" i postpowa zgodnie z podanymi wskazwkami. Jeli powysza procedura przebiegnie prawidowo pojawi si komunikat "wysano zamwienie". Klient moe zoy zamwienie po zalogowaniu si na swoje konto lub w trybie zamwienia jednorazowego bez logowania, podajc swj adres e-mail wraz z danymi dostawy.
 8. Po zoeniu prawidowego zamwienia przez Klienta, Sprzedawca sprawdza dostpno towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesya niezwocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy skadaniu zamwienia lub podczas rejestracji informacj o przyjciu zamwienia. Termin "niezwocznie", zgodnie z obowizujc wykadni prawa, nie jest tosamy z wyraeniem "natychmiast" i oznacza termin realny, majcy na wzgldzie okolicznoci miejsca i czasu. W szczeglnoci zamwienia zoone w dniach roboczych po godzinie 15:30 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy bd potwierdzane w najbliszym dniu roboczym.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwil przesania Klientowi przez Sprzedawc informacji o przyjciu zamwienia.
 10. W sytuacji gdy towar nie jest dostpny w magazynie, Sprzedawca postpuje zgodnie z procedur wskazan w ustpie VI zatytuowanym "Realizacja dostawy" pkt. 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu
 11. W przypadku zamwie obejmujcych ilo Towarw powyej 5 sztuk i jednoczenie, ktrych cakowita warto przekracza kwot 5.000 z (sownie: pi tysicy zotych) lub zamwie o szczeglnych waciwociach okrelonych przez Konsumenta w zoonym przez niego zamwieniu, kadorazowo warunki realizacji zamwienia bd uzgadniane z Klientem indywidualnie.
 12. Zamwiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

V Sposb patnoci

 1. Wszystkie ceny w Sklepie s cenami brutto, zawierajcymi podatek od towarw i usug (VAT) w wysokoci wynikajcej z odrbnych przepisw. Koszty dostawy towaru do Klienta podane s oddzielnie.
 2. Klient ma do wyboru nastpujce formy patnoci:
  1. przedpata na konto bankowe,
  2. patno za pobraniem przy odbiorze,
  3. raty agiel.
  4. patno gotwkowa przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy lub innym ustalonym indywidualnie miejscu.
 3. Przedpata powinna zosta dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedajcego:
  mBank BRE Bank SA
 4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamwienia usugi wedug cen oraz wysokoci kosztw dostawy obowizujcych w chwili zoenia zamwienia. Wysoko kosztw dostawy uzaleniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokoci kosztw dostawy, w szczeglnoci w przypadku zmiany cennikw usug wiadczonych przez podmioty realizujce dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamwie ju realizowanych.

VI Realizacja

 1. Dostawa nastpuje na adres wskazany przez Klienta w zamwieniu.
 2. Jeeli Sprzedawca nie moe speni wiadczenia z tego powodu, e towar nie jest dostpny, niezwocznie, najpniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwrci ca otrzyman od niego sum pienin, jeeli jakakolwiek suma zostaa ju uiszczona.
 3. Jeeli Sprzedawca nie moe wykona wiadczenia o waciwociach indywidualnie zamwionych przez Klienta z powodu przejciowej niemonoci jego spenienia, Sprzedawca moe za zgod Klienta speni wiadczenie zastpcze, odpowiadajce tej samej jakoci i przeznaczeniu oraz za t sam cen lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposb.
 4. Zaleca si, aby Klient, bdcy jednoczenie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miar moliwoci dokona sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyki i w obecnoci przedstawiciela podmiotu realizujcego dostaw (kurier, operator pocztowy, etc.) spisa odpowiedni protok. Sprawdzenie przesyki uatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszcze od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyki powstaego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca si aby Klient skontaktowa si w miar moliwoci w jak najszybszym czasie ze Sprzedawc telefonicznie: 76 862 91 83 bd na adres e-mail: sklep@surfmix.com .
 5. Klient, ktry nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowizany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyki i w obecnoci przedstawiciela podmiotu realizujcego dostaw (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodze mechanicznych przesyki powstaych w trakcie transportu Klient powinien spisa protok szkody i niezwocznie skontaktowa si ze Sprzedawc telefonicznie: 76 862 91 83 bd na adres e-mail: sklep@surfmix.com .

VII Wymiana towaru na inny

 1. Pomimo braku obowizku wynikajcego z przepisw prawa, Sprzedawca majc na wzgldzie dobre obyczaje, rzetelno w obrocie handlowym oraz nastawienie prokonsumenckie, umoliwia Klientom wymian zakupionego Towaru na inny z asortymentu dostpnego w sklepie. Zwracany Towar powinien by w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu. Zwrot powinien nastpi niezwocznie, nie pniej ni w terminie czternastu dni od dnia dorczenia Towaru. Koszty wymiany Towaru ponosi Klient.
 2. Klient przed rozpoczciem procedury wymiany Towaru na inny powinien skontaktowa si si ze Sprzedawc poprzez e-mail: sklep@surfmix.com lub telefonicznie. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli Klientowi wszelkich informacji niezbdnych w przedmiocie dalszego postpowania.
 3. Do odsyanego Towaru Klient powinien zaczy dowd zakupu oraz formularz wymiany, zawierajcy poprawnie wypenione pola dotyczce: numeru zamwienia, danych Klienta oraz informacje na jaki inny Towar ma zosta wymieniony Towar zwracany Sprzedawcy.
 4. Kadorazowo warunki wymiany Towaru na inny s uzgadniane z Klientem indywidualnie.

VIII Reklamacje

 1. W przypadku umw zawieranych z Klientami bdcymi jednoczenie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodno Towaru z umow w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upywem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowizany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodnoci Towaru z umow w terminie 2 miesicy od dnia stwierdzenia takiej niezgodnoci.
 2. Sprzedawca w cigu 14 (czternacie) dni ustosunkuje si do reklamacji Towaru zgoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postpowania.
 3. W celu uatwienia procesu reklamacyjnego, w miar moliwoci Klient proszony jest o uzupenienie formularza reklamacyjnego dostpnego na stronie internetowej Sprzedawcy lub przesanie zdj oraz dokadnego opisu niezgodnego z umow Towaru. Zaleca si aby Klient w celu realizacji swoich uprawnie wynikajcych doczy rwnie dowd zakupu Towaru. Zaczenie dowodu zakupu i uzupenienie formularza przypieszy i usprawni procedur reklamacyjn.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umow zgodnie z daniem Klienta poprzez napraw lub wymian na nowy. Jeli wymiana lub naprawa naraaaby Klienta na znaczne niedogodnoci Sprzedawca, zgodnie z daniem Klienta, obniy cen lub zwrci ? na skutek odstpienia przez Klienta od umowy ? pen naleno za reklamowany produkt w cigu 14 (czternacie) dni.
 5. W przypadku umw zawieranych z Klientami nie bdcymi jednoczenie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno Sprzedawcy z tytuu rkojmi jest wyczona.
 6. W przypadku Towaru objtego gwarancj producenta lub dystrybutora, Klient moe reklamowa produkt posiadajcy wady:
  1. korzystajc z uprawnie wynikajcych z udzielonej gwarancji. Klient wedug swego wyboru moe zgosi si bezporednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy, ktry przekae Towar wraz z reklamacj Klienta producentowi. Zaleca si aby Klient przed rozpoczciem procedury reklamacyjnej skontaktowa si ze Sprzedawc poprzez e-mail: sklep@surfmix.com i wskaza numer zamwienia oraz poda informacje dotyczce wady i okolicznoci jej wystpienia. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli Klientowi wszelkich informacji niezbdnych w przedmiocie dalszego postpowania. Zaleca si aby Klient w celu realizacji swoich uprawnie wynikajcych z gwarancji doczy dowd zakupu Towaru oraz skorzysta z formularza dostpnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Zaczenie dowodu zakupu i uzupenienie formularza przypieszy i usprawni procedur reklamacyjn. W przypadku Towarw objtych gwarancj udzielon przez producenta bd dystrybutora, Sprzedawca jest tylko porednikiem przekazujcym zoona reklamacje dystrybutorowi bd producentowi.
  2. korzystajc z uprawnie przysugujcych Klientowi bdcemu jednoczenie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w zwizku z niezgodnoci Towaru z umow.

IX Pozasdowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dostpu do tych procedur

 1. Szczegowe informacje dotyczce moliwoci skorzystania przez Klienta bdcego konsumentem z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dostpu do tych procedur dostpne s na stronie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw dziaa take punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstacw Warszawy 1, Warszawa.), ktrego zadaniem jest midzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczcych pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich.
 3. Konsument posiada nastpujce przykadowe moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze: (1) wniosek o rozstrzygnicie sporu do staego polubownego sdu konsumenckiego (wicej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasdowego rozwizania sporu do wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wicej informacji na stronie inspektora waciwego ze wzgldu na miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez Sprzedawc); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentw lub organizacji spoecznej, do ktrej zada statutowych naley ochrona konsumentw (m.in. Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich). Porady udzielane s midzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opata za poczenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporw pomidzy konsumentami i przedsibiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn i wielojzyczn stron internetow z punktem kompleksowej obsugi dla konsumentw i przedsibiorcw dcych do pozasdowego rozstrzygnicia sporu dotyczcego zobowiza umownych wynikajcych z internetowej umowy sprzeday lub umowy o wiadczenie usug (wicej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

X Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za porednictwem sklepu internetowego.
 2. W przypadku Towarw objtych gwarancj udzielon przez producenta bd dystrybutora, tre oraz warunki gwarancji s okrelone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

XI Zwroty

 1. Klient bdcy jednoczenie konsumentem, ktry zawar umow na odlego, moe od niej odstpi bez podania przyczyny, skadajc stosowne owiadczenie na pimie w terminie dziesiciu dni od dnia dorczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. Owiadczenie mona wysa drog elektroniczn na adres sklep@surfmix.com bd te listownie na adres:
  Pawe Michalski P.P.H.U. "FIT"
  ul. Gliwicka 4,
  59-220 Legnica
 2. W razie odstpienia od umowy, umowa jest uwaana za niezawart, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiza. To, co strony wiadczyy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu. Zwrot powinien nastpi niezwocznie, nie pniej ni w terminie czternastu dni. Sprzedajcy wraz z cen towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, ktre to konsument ponis.
 3. Zaleca si aby Klient doczy dowd zakupu Towaru oraz skorzysta z formularza dostpnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Zaczenie dowodu zakupu i uzupenienie formularza przypieszy i usprawni procedur zwrotu.
 4. Sprzedawca zwrci Klientowi wpacon kwot, jeli jakakolwiek zostaa uiszczona, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca dokona zwrotu wpaconej kwoty niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni od dorczenia Sprzedawcy pisemnego owiadczenia woli Klienta o odstpieniu od umowy.
 5. Zwracany towar Klient powinien odesa na adres wskazany w ust. 1.
 6. Prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje konsumentowi w wypadkach:
  1. wiadczenia usug rozpocztego, za zgod konsumenta, przed upywem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia
  2. dotyczcych nagra audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nonikach danych po usuniciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umw dotyczcych wiadcze, za ktre cena lub wynagrodzenie zaley wycznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. wiadcze o waciwociach okrelonych przez konsumenta w zoonym przez niego zamwieniu lub cile zwizanych z jego osob;
  5. wiadcze, ktre z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrcone lub ktrych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usug w zakresie gier hazardowych
 7. Przez wiadczenie o szczeglnych waciwociach okrelonych przez konsumenta w zoonym przez niego zamwieniu lub cile zwizanych z jego osob rozumie si w szczeglnoci: narty z zamontowanymi przez Sprzedawc wizaniami zgodnie z indywidualnie okrelonymi przez konsumenta parametrami tj. wag, wzrostem.

XII. Umowa o wiadczenie usugi elektronicznej

 1. Usugodawca wiadczy za porednictwem sklepu internetowego nastpujce usugi elektroniczne:
  1. zaoenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
  2. umoliwienie zoenia zamwienia poprzez odpowiedni formularz.
 2. wiadczenie usug elektronicznych przez usugodawc jest bezpatne.
 3. Umowa o wiadczenie usugi elektronicznej polegajca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o wiadczenie usugi elektronicznej polegajcej na umoliwieniu zoeniu zamwienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwizaniu z chwil zoenia zamwienia albo zaprzestania jego skadania przez Usugobiorc.
 5. Wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostpem do Internetu, dostp do poczty elektronicznej, przegldarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z wczon obsug JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z wczon obsug JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo monitora 1024x768 pikseli.
 6. Usugobiorca jest zobowizany do korzystania ze sklepu internetowego w sposb zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majc na uwadze poszanowanie dbr osobistych i praw wasnoci intelektualnej osb trzecich. Usugobiorc obowizuje zakaz dostarczania treci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usug elektronicznych w sposb bezprawnie zakcajcy funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez uycie okrelonego oprogramowania lub urzdze oraz rozsyanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamwionej informacji handlowej.
 7. Usugobiorca moe skada reklamacje zwizane ze wiadczeniem usugi elektronicznej za porednictwem sklepu internetowego poprzez wysanie wiadomoci e-mail lub te pisemnie na adres sprzedawcy. Usugodawca rozpatrzy reklamacj niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni liczonych od dnia zoenia reklamacji.
 8. Usugodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usugobiorc adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposb.
 9. Usugobiorca moe wypowiedzie ze skutkiem natychmiastowym bezterminow umow o wiadczenie usugi elektronicznej o charakterze cigym w kadym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesanie stosownego owiadczenia za porednictwem poczty elektronicznej lub te pisemnie na adres sprzedawcy.
 10. Usugodawca moe wypowiedzie bezterminow umow o wiadczenie usugi elektronicznej, w wypadku gdy usugobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczeglnoci gdy dostarcza treci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upywie 7 dni od zoenia owiadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 11. Wypowiedzenie umowy o wiadczenie usugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usugodawc lub usugobiorc nie narusza praw lub wiadcze nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 12. Na drodze porozumienia stron usugodawca i usugobiorca mog rozwiza umow o wiadczenie usugi elektronicznej w kadym czasie

XIII Polityka prywatnoci

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za porednictwem sklepu internetowego jest waciciel sklepu.
 2. Sklep internetowy dziaa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wycznie podmiotom upowanionym na podstawie waciwych przepisw prawa.
 4. Waciciel sklepu zobowizuje si do ochrony przekazywanych przez Uytkownikw danych osobowych przed utrat, zniszczeniem, ujawnieniem, dostpem osb niepowoanych lub niewaciwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wycznie w celu realizacji umw zawieranych za porednictwem sklepu internetowego.
 6. Uytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Uytkownik ma prawo wgldu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w kadym czasie, jak rwnie dania ich usunicia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnie Uytkownik moe skontaktowa si ze Administratorem sklepu wysyajc e-mail na adres: sklep@surfmix.com lub listownie na adres Sprzedawcy:
  Pawe Michalski P.P.H.U. "FIT"
  ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica
 8. Uytkownik moe wyrazi zgod dla Administratora na przekazanie danych Uytkownika tj. podanego przez Uytkownika adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisan do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy Pozna ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 oraz przetwarzania przez sklep oraz Ceneo Sp. z o.o. danych osobowych Uytkownika w celu wypenienia ankiety z opini o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administrator zapewnia rodki techniczne na stronie internetowej SurfMiX.com, tak aby wyraenie zgody przez Uytkownika, o ktrej mowa powyej byo wyrane i uprzednie.

XIV Polityka cookies

 1. Sklep internetowy SurfMiX.com wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji zwizanych z korzystaniem ze sklepu przez Uytkownika.
 2. Plikami typu cookies s pliki tekstowe zapisywane przez przegldark internetow Uytkownika na jego komputerze, pozwalajce na identyfikacj Uytkownika oraz utrwalajce jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umoliwiaj utrzymanie sesji uytkownika bez koniecznoci ponownego wpisywania loginu i hasa na kadej podstronie.
 4. Sklep internetowy SurfMiX.com wykorzystuje nastpujce pliki cookies:
  1. stae,
  2. analityczne,
  3. zewntrzne.

XV Postanowienia kocowe

 1. Zmiana treci niniejszego regulaminu moe nastpi po uprzednim poinformowaniu Uytkownikw o zakresie przewidywanych zmian nie pniej ni w terminie 14 dni przed dniem ich wejcia w ycie. Zamwienia zoone w trakcie obowizywania poprzedniej wersji regulaminu bd realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeeli Uytkownik nie zgadza si na wprowadzenie zmian w regulaminie moe usun swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstae pomidzy Sprzedawc a Klientem, ktry jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane bd przez sd powszechny waciwy zgodnie z przepisami Kodeksu postpowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstae pomidzy Sprzedawc a Klientem, ktry nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane bd przez sd powszechny waciwy ze wzgldu na siedzib Sklepu.
 4. Uytkownicy mog kontaktowa si ze Sprzedawc w nastpujcy sposb:
  1. Telefon/fax: 76 862 91 83 kom.: 509-240-431
  2. e-mail: sklep@surfmix.com
  3. pisemnie na adres: Pawe Michalski P.P.H.U. "FIT", ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica
  4. za pomoc komunikatora internetowego gadu-gadu: 1143472
  5. za pomoc komunikatora internetowego skype: surfmix
 5. Zaleca si aby w sprawach zwizanych z konsultacjami sprztowymi Klient kontaktowa si poprzez e-mail: sklep@surfmix.com lub komunikator gadu-gadu: 1143472 lub komunikator skype: surfmix.
 6. Zaleca si aby w sprawach zwizanych z realizacj zamwienia Klient kontaktowa si poprzez e-mail: sklep@surfmix.com lub komunikator gadu-gadu: 2517025 lub telefonicznie: 512 488 822.
 7. Zaleca si aby w sprawach zwizanych z marketingiem Klient kontaktowa si poprzez e-mail: webmaster@surfmix.com lub telefonicznie: 500 689 626
 8. Klienci mog uzyska dostp do niniejszego Regulaminu w kadym czasie za porednictwem linku zamieszczonego na stronie gwnej sklepu internetowego SurfMiX.com . Regulamin moe zosta utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim noniku danych.
 9. Nazwa sklepu internetowego SurfMiX.com oraz wszelkie materiay w nim si znajdujce stanowi przedmiot prawa autorskiego i podlegaj ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody waciciela sklepu jest zabronione.
 10. Niniejszy regulamin obowizuje od dnia 20 stycznia 2014 roku.
© Copyright SurfMix Deski - agle - Maszty - Bomy - Akcesoria windsurfingowe - Kite - SUP - Wiosa i Pagaje - Pianki - Buty - Trapezy gra
2004-2018 Nasze sklepy: SnowSport.pl - roooolki.pl - sklepKITE.pl - GoldenSet.pl - e-rwakulszowa.pl do gry