Sklep Surfmix - Windsurfing, KiteSurfing, SUP
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
WING
SKUTER WODNY
WAKE
Kajakarstwo
eglarstwo
Surfing
Marki
Info
Czytelnia
Tenis
Sporty zimowe

Strona gwna » Regulamin sklepu


Regulamin sklepu

zobacz te

Bary
Buty na skuter
Lifestyle

Robert
13422987
  512257145
Rafa
61234994
  519 805 960
Tel. stacjonarny:
sklep@surfmix.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SurfMiX.com

Spis treci

 1. POSTANOWIENIA OGLNE
 2. USUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAY
 4. SPOSOBY I TERMINY PATNOCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOSTPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZCE PRZEDSIBIORCW
 10. POSTANOWIENIA KOCOWE
 11. WZR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy SurfMiX.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie moe zrzec si praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta ni postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s niewane, a w ich miejsce stosuje si przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wycza ani ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysugujcych im na mocy bezwzgldnie wicych przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wtpliwoci naley tumaczy na korzy konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodnoci postanowie niniejszego Regulaminu z powyszymi przepisami, pierwszestwo maj te przepisy i naley je stosowa.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostpny pod adresem internetowym SurfMiX.com prowadzony jest przez PAWA MICHALSKIEGO prowadzcego dziaalno gospodarcz pod firm P.P.H.U. "FIT" Pawe Michalski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra waciwego do spraw gospodarki, posiadajcego: adres miejsca wykonywania dziaalnoci i adres do dorcze: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6131289530, REGON 391056836, adres poczty elektronicznej: sklep@surfmix.com, numer telefonu: +48 76 862 91 83 oraz 801 011 891.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsibiorców korzystajcych ze Sklepu Internetowego, chyba e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wycznie do konsumentów albo do przedsibiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwizku z realizacj postanowie niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatnoci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatnoci zawiera przede wszystkim zasady dotyczce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz, a take informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzdzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwizane z tym podanie danych osobowych przez korzystajcego ze Sklepu Internetowego Usugobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeeniem wyjtków wskazanych w polityce prywatnoci (zawarcie umowy oraz obowizki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIE ROBOCZY – jeden dzie od poniedziaku do pitku z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostpny w Sklepie Internetowym umoliwiajcy utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usuga Elektroniczna, interaktywny formularz dostpny w Sklepie Internetowym umoliwiajcy zoenie Zamówienia, w szczególnoci poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz okrelenie warunków Umowy Sprzeday, w tym sposobu dostawy i patnoci.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce take osoba fizyczna posiadajca ograniczon zdolno do czynnoci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn; - która zawara lub zamierza zawrze Umow Sprzeday ze Sprzedawc.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn nazw (loginem) i hasem podanym przez Usugobiorc zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usugodawcy, w którym gromadzone s dane podane przez Usugobiorc oraz informacje o zoonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usuga Elektroniczna, elektroniczna usuga dystrybucyjna wiadczona przez Usugodawc za porednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umoliwia wszystkim korzystajcym z niej Usugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usugodawcy cyklicznych treci kolejnych edycji newslettera zawierajcego informacje o Produktach, nowociach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bdca przedmiotem Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usugodawcy dostpny pod adresem internetowym: SurfMiX.com.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USUGODAWCA – PAWE MICHALSKI prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm P.P.H.U. "FIT" Pawe Michalski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra waciwego do spraw gospodarki, posiadajcy: adres miejsca wykonywania dziaalnoci i adres do dorcze: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6131289530, REGON 391056836, adres poczty elektronicznej: sklep@surfmix.com , numer telefonu: +48 76 862 91 83 oraz 801 011 891.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAY – umowa sprzeday Produktu zawierana albo zawarta midzy Klientem a Sprzedawc za porednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USUGA ELEKTRONICZNA – usuga wiadczona drog elektroniczn przez Usugodawc na rzecz Usugobiorcy za porednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce take osoba fizyczna posiadajca ograniczon zdolno do czynnoci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn; - korzystajca lub zamierzajca korzysta z Usugi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE - owiadczenie woli Klienta skadane za pomoc Formularza Zamówienia i zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy Sprzeday Produktu ze Sprzedawc.

2. USUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostpne s nastpujce Usugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta moliwe jest po wykonaniu cznie dwóch kolejnych kroków przez Usugobiorc – (1) wypenieniu Formularza Rejestracji, (2) klikniciu pola „Zarejestruj si”. W Formularzu Rejestracji niezbdne jest podanie przez Usugobiorc nastpujcych danych Usugobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz haso.

2.1.1.1. Usuga Elektroniczna Konto wiadczona jest nieodpatnie przez czas nieoznaczony. Usugobiorca ma moliwo, w kadej chwili i bez podania przyczyny, usunicia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysanie stosownego dania do Usugodawcy, w szczególnoci za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@surfmix.com lub te pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna si z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Zoenie Zamówienia nastpuje po wykonaniu przez Klienta cznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypenieniu Formularza Zamówienia i (2) klikniciu na stronie Sklepu Internetowego po wypenieniu Formularza Zamówienia pola „ Zamawiam z obowizkiem zapaty” – do tego momentu istnieje moliwo samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu naley kierowa si wywietlanymi komunikatami oraz informacjami dostpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbdne jest podanie przez Klienta nastpujcych danych dotyczcych Klienta: imi i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczcych Umowy Sprzeday: Produkt/y, ilo Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób patnoci. W wypadku Klientów niebdcych konsumentami niezbdne jest take podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usuga Elektroniczna Formularz Zamówienia wiadczona jest nieodpatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakoczeniu z chwil zoenia Zamówienia za jego porednictwem albo z chwil wczeniejszego zaprzestania skadania Zamówienia za jego porednictwem przez Usugobiorc.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera nastpuje po podaniu w zakadce „Zapisz si do newslettera” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który maj by przesyane kolejne edycje Newslettera i klikniciu pola „Zapisz si”. Na Newsletter mona si równie zapisa poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie skadania Zamówienia – z chwil zoenia Zamówienia Usugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usuga Elektroniczna Newsletter wiadczona jest nieodpatnie przez czas nieoznaczony. Usugobiorca ma moliwo, w kadej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysanie stosownego dania do Usugodawcy, w szczególnoci za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@surfmix.com lub te pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica. Usugobiorca moe równie samodzielnie wypisa si z Newslettera po podaniu w zakadce „Wypisz si z newslettera” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej i klikniciu pola „Wypisz si”.

2.2. Wymagania techniczne niezbdne do wspópracy z systemem teleinformatycznym, którym posuguje si Usugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urzdzenie multimedialne z dostpem do Internetu; (2) dostp do poczty elektronicznej; (3) przegldarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyszej, Opera w wersji 12.0 i wyszej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyszej, Safari w wersji 5.0 i wyszej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyszej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo ekranu: 1024x768.

2.3. Usugobiorca obowizany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i wasnoci intelektualnej Usugodawcy oraz osób trzecich. Usugobiorca obowizany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usugobiorc obowizuje zakaz dostarczania treci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postpowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje zwizane ze wiadczeniem Usug Elektronicznych przez Usugodawc oraz pozostae reklamacje zwizanie z dziaaniem Sklepu Internetowego (z wyczeniem procedury reklamacji Produktu, która zostaa wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usugobiorca moe skada na przykad:

2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica;

2.4.1.2. w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@surfmix.com;

2.4.2. Zaleca si podanie przez Usugobiorc w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczególnoci rodzaju i daty wystpienia nieprawidowoci; (2) dania Usugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych skadajcego reklamacj – uatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usugodawc. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj form jedynie zalecenia i nie wpywaj na skuteczno reklamacji zoonych z pominiciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie si do reklamacji przez Usugodawc nastpuje niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zoenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc nastpuje po uprzednim zoeniu przez Klienta Zamówienia za pomoc Formularza Zamówie w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zotych polskich i zawiera podatki. O cznej cenie wraz z podatkami Produktu bdcego przedmiotem Zamówienia, a take o kosztach dostawy (w tym opatach za transport, dostarczenie i usugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mona ustali wysokoci tych opat – o obowizku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie skadania Zamówienia, w tym take w chwili wyraenia przez Klienta woli zwizania si Umow Sprzeday.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeday w Sklepie Internetowym za pomoc Formularza Zamówie

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc nastpuje po uprzednim zoeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po zoeniu Zamówienia Sprzedawca niezwocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczenie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjcie do realizacji nastpuje poprzez przesanie przez Sprzedawc Klientowi stosownej wiadomoci e-mail na podany w trakcie skadania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej owiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeday. Z chwil otrzymania przez Klienta powyszej wiadomoci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostpnienie Klientowi treci zawieranej Umowy Sprzeday nastpuje poprzez (1) udostpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesanie Klientowi wiadomoci e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre Umowy Sprzeday jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PATNOCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby patnoci z tytuu Umowy Sprzeday:

4.1.1. Patno gotówk za pobraniem przy odbiorze przesyki.

4.1.2. Patno gotówk przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Patno przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Patnoci elektroniczne i patnoci kart patnicz za porednictwem serwisu Przelewy24.pl – moliwe aktualne sposoby patnoci okrelone s na stronie Sklepu Internetowego w zakadce informacyjnej dotyczcej sposobów patnoci oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji patnociami elektronicznymi i kart patnicz przeprowadzane s zgodnie z wyborem Klienta za porednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsug patnoci elektronicznych i kart patnicz prowadzi:

4.1.4.1.1. Przelewy24.pl – spóka PayPro S.A. z siedzib w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna), wpisany do Rejestru Przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.1.5. Patnoci w systemie ratalnym – patno odbywa si w caoci lub czci ze rodków pochodzcych z kredytu udzielonego przez spók SANTANDER CONSUMER BANK SPÓKA AKCYJNA (spóka SANTANDER CONSUMER BANK SPÓKA AKCYJNA z siedzib we Wrocawiu, ul. Strzegomska 42C, 53611 Wrocaw, kapita zakadowy 520.000.000,00 z, zarejestrowana w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonym przez Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938).

4.2. Termin patnoci:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta patnoci przelewem, patnoci elektronicznych albo patnoci kart patnicz, Klient obowizany jest do dokonania patnoci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta patnoci gotówk za pobraniem przy odbiorze przesyki albo patnoci gotówk przy odbiorze osobistym, Klient obowizany jest do dokonania patnoci przy odbiorze przesyki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpatna, chyba e Umowa Sprzeday stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opaty za transport, dostarczenie i usugi pocztowe) s wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakadce informacyjnej dotyczcej kosztów dostawy oraz w trakcie skadania Zamówienia, w tym take w chwili wyraenia przez Klienta woli zwizania si Umow Sprzeday.

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpatny.

5.3. Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyka pocztowa.

5.3.2. Przesyka kurierska, przesyka kurierska pobraniowa.

5.3.3. Odbiór osobisty dostpny pod adresem: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 16:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba e w opisie danego Produktu lub w trakcie skadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o rónych terminach dostawy, terminem dostawy jest najduszy podany termin, który jednak nie moe przekroczy 30 Dni Roboczych. Pocztek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si w nastpujcy sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci przelewem, patnoci elektroniczne lub kart patnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci gotówk za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie póniej jednak ni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy rodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.5. Termin gotowoci Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt bdzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba e w opisie danego Produktu lub w trakcie skadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o rónych terminach gotowoci do odbioru, terminem gotowoci do odbioru jest najduszy podany termin, który jednak nie moe przekroczy 7 Dni Roboczych. O gotowoci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc. Pocztek biegu terminu gotowoci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si w nastpujcy sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci przelewem, patnoci elektroniczne lub kart patnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówk przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie póniej jednak ni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy rodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialnoci Sprzedawcy wzgldem Klienta, jeeli sprzedany Produkt ma wad fizyczn lub prawn (rkojmia) s okrelone powszechnie obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowizany jest dostarczy Klientowi Produkt bez wad. Szczegóowe informacje dotyczce odpowiedzialnoci Sprzedawcy z tytuu wady Produktu oraz uprawnie Klienta s okrelone na stronie Sklepu Internetowego w zakadce informacyjnej dotyczcej reklamacji.

6.3. W przypadku Produktów opisanych jako uywane bd powystawowe, Sprzedawca zobowizany jest dostarczy Klientowi Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie Sklepu Internetowego, w tym w szczególnoci, Produkt wolny od wad innych jak ta wskazane w opisie Produktu, o których Klient zosta poinformowany przed dokonaniem zakupu.

6.4. Reklamacja moe zosta zoona przez Klienta na przykad:

6.4.1. pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica;

6.4.2. w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@surfmix.com;

6.5. Zaleca si podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczególnoci rodzaju i daty wystpienia wady; (2) dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodnoci z Umow Sprzeday lub owiadczenia o obnieniu ceny albo odstpieniu od Umowy Sprzeday; oraz (3) danych kontaktowych skadajcego reklamacj – uatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj form jedynie zalecenia i nie wpywaj na skuteczno reklamacji zoonych z pominiciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Sklepu Internetowego, jako uywane, poprezentacyjne bd powystawowe, przy których znajduje si dokadny opis Produktów wraz z opisem wad tych Produktów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoci z tytuu rkojmi, jeeli Klient wiedzia o wadzie w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu Cywilnego.

6.7. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Sklepu Internetowego jako uywane bd powystawowe, odpowiedzialno Sprzedawcy zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje si do reklamacji Klienta niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zoenia. Jeeli Klient bdcy konsumentem zada wymiany rzeczy lub usunicia wady albo zoy owiadczenie o obnieniu ceny, okrelajc kwot, o któr cena ma by obniona, a Sprzedawca nie ustosunkowa si do tego dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaa si, e danie to uzna za uzasadnione.

6.9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytuu rkojmi, jest obowizany dostarczy Produkt wadliwy na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica. W przypadku Klienta bdcego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebdcego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeeli ze wzgldu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byoby nadmiernie utrudnione, Klient obowizany jest udostpni Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt si znajduje.

7. POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOSTPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegóowe informacje dotyczce moliwoci skorzystania przez Klienta bdcego konsumentem z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dostpu do tych procedur dostpne s na stronie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dziaa take punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstaców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest midzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczcych pozasdowego rozwizywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nastpujce przykadowe moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze: (1) wniosek o rozstrzygnicie sporu do staego polubownego sdu konsumenckiego (wicej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasdowego rozwizania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wicej informacji na stronie inspektora waciwego ze wzgldu na miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez Sprzedawc); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spoecznej, do której zada statutowych naley ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s midzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opata za poczenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomidzy konsumentami i przedsibiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn i wielojzyczn stron internetow z punktem kompleksowej obsugi dla konsumentów i przedsibiorców dcych do pozasdowego rozstrzygnicia sporu dotyczcego zobowiza umownych wynikajcych z internetowej umowy sprzeday lub umowy o wiadczenie usug (wicej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawar umow na odlego, moe w terminie 14 dni kalendarzowych odstpi od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjtkiem kosztów okrelonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. Owiadczenie o odstpieniu od umowy moe zosta zoone na przykad:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica;

8.1.2. w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@surfmix.com;

8.2. Przykadowy wzór formularza odstpienia od umowy zawarty jest w zaczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostpny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakadce dotyczcej odstpienia od umowy. Konsument moe skorzysta z wzoru formularza, jednak nie jest to obowizkowe.

8.3. Bieg terminu do odstpienia od umowy rozpoczyna si:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, bdc zobowizany do przeniesienia jego wasnoci (np. Umowa Sprzeday) – od objcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewonik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które s dostarczane osobno, partiami lub w czciach – od objcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub czci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostaych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odlego umow uwaa si za niezawart.

8.5. Sprzedawca ma obowizek niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjtkiem dodatkowych kosztów wynikajcych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni najtaszy zwyky sposób dostawy dostpny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu patnoci przy uyciu takiego samego sposobu patnoci, jakiego uy konsument, chyba e konsument wyranie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wie si dla niego z adnymi kosztami. Jeeli Sprzedawca nie zaproponowa, e sam odbierze Produkt od konsumenta, moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesania, w zalenoci od tego, które zdarzenie nastpi wczeniej.

8.6. Konsument ma obowizek niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstpi od umowy, zwróci Produkt Sprzedawcy lub przekaza go osobie upowanionej przez Sprzedawc do odbioru, chyba e Sprzedawca zaproponowa, e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesanie Produktu przed jego upywem. Konsument moe zwróci Produkt na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci Produktu bdce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Moliwe koszty zwizane z odstpieniem przez konsumenta od umowy, które obowizany jest ponie konsument:

8.8.1. Jeeli konsument wybra sposób dostawy Produktu inny ni najtaszy zwyky sposób dostawy dostpny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezporednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu bdcego usug, której wykonywanie - na wyrane danie konsumenta - rozpoczo si przed upywem terminu do odstpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstpienia od umowy po zgoszeniu takiego dania, ma obowizek zapaty za wiadczenia spenione do chwili odstpienia od umowy. Kwot zapaty oblicza si proporcjonalnie do zakresu spenionego wiadczenia, z uwzgldnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeeli cena lub wynagrodzenie s nadmierne, podstaw obliczenia tej kwoty jest warto rynkowa spenionego wiadczenia.

8.9. Prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o wiadczenie usug, jeeli Sprzedawca wykona w peni usug za wyran zgod konsumenta, który zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odstpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy; (3) w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedug specyfikacji konsumenta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt ulegajcy szybkiemu zepsuciu lub majca krótki termin przydatnoci do uycia; (5) w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecztowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mona zwróci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldów higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem wiadczenia s Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, których cena zostaa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeday, a których dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i których warto zaley od waha na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyranie da, aby Sprzedawca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli Sprzedawca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, których wykonania konsument da, lub dostarcza Produkty inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub Produktów; (9) w której przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi; (13) o dostarczanie treci cyfrowych, które nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc o utracie prawa odstpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZCE PRZEDSIBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz wycznie Klientów i Usugobiorców nie bdcych konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysuguje prawo odstpienia od Umowy Sprzeday zawartej z Klientem niebdcym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstpienie od Umowy Sprzeday w tym wypadku moe nastpi bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebdcego konsumentem adnych roszcze w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie bdcych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy dostpne sposoby patnoci, w tym take wymaga dokonania przedpaty w caoci albo czci i to niezalenie od wybranego przez Klienta sposobu patnoci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeday.

9.4. Z chwil wydania przez Sprzedawc Produktu przewonikowi przechodz na Klienta nie bdcego konsumentem korzyci i ciary zwizane z Produktem oraz niebezpieczestwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstae od przyjcia go do przewozu a do wydania go Klientowi oraz za opónienie w przewozie przesyki.

9.5. W razie przesania Produktu do Klienta za porednictwem przewonika Klient nie bdcy konsumentem obowizany jest zbada przesyk w czasie i w sposób przyjty przy przesykach tego rodzaju. Jeeli stwierdzi, e w czasie przewozu nastpi ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowizany jest dokona wszelkich czynnoci niezbdnych do ustalenia odpowiedzialnoci przewonika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno Sprzedawcy z tytuu rkojmi za Produkt wobec Klienta nie bdcego konsumentem zostaje wyczona.

9.7. W wypadku Usugobiorców nie bdcych konsumentami Usugodawca moe wypowiedzie umow o wiadczenie Usugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesanie Usugobiorcy stosownego owiadczenia.

9.8. Odpowiedzialno Usugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usugobiorcy/Klienta nie bdcego konsumentem, bez wzgldu na jej podstaw prawn, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równie za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokoci zapaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytuu Umowy Sprzeday, nie wicej jednak ni do kwoty jednego tysica zotych. Usugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno w stosunku do Usugobiorcy/Klienta nie bdcego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu utraconych korzyci w stosunku do Usugobiorcy/Klienta nie bdcego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstae pomidzy Sprzedawc/Usugodawc a Klientem/Usugobiorc niebdcym konsumentem zostaj poddane sdowi waciwemu ze wzgldu na siedzib Sprzedawcy/Usugodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s w jzyku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wanych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów patnoci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpywaj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze cigym (np. wiadczenie Usugi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wie Usugobiorc, jeeli zostay zachowane wymagania okrelone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usugobiorca zosta prawidowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowaa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opat lub podwyszeniem obecnych Usugobiorca bdcy konsumentem ma prawo odstpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze ni umowy cige (np. Umowa Sprzeday) zmiany Regulaminu nie bd w aden sposób narusza praw nabytych Usugobiorców/Klientów bdcych konsumentami przed dniem wejcia w ycie zmian Regulaminu, w szczególnoci zmiany Regulaminu nie bd miay wpywu na ju skadane lub zoone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeday.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego, w szczególnoci: Kodeksu cywilnego; ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzeday zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami bdcymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzeday zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami bdcymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne waciwe przepisy powszechnie obowizujcego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY
(ZACZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstpienia od umowy

(formularz ten naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy)

– Adresat:

PAWE MICHALSKI P.P.H.U. "FIT"
ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica
SurfMiX.com
sklep@surfmix.com

– Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy(*) umowy dostawy nastpujcych rzeczy(*) umowy o dzieo polegajcej na wykonaniu nastpujcych rzeczy(*)/o wiadczenie nastpujcej usugi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imi i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeeli formularz jest przesyany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreli.

 


Wzory formularzy do pobrania

© Copyright SurfMix Deski - agle - Maszty - Bomy - Akcesoria windsurfingowe - Kite - SUP - Wiosa i Pagaje - Pianki - Buty - Trapezy gra
2004-2018 do gry