Sklep Surfmix - Windsurfing, KiteSurfing, SUP
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
SKUTER WODNY
WAKE
Kajakarstwo
eglarstwo
Surfing
Marki
Info
Czytelnia
Tenis
Sporty zimowe
Partnerzy


Wateractiv.pl

Strona gwna »


zobacz te

Stateczniki
Pokrowce kite
Kamizelki wake

Robert
13422987
  512257145
Rafa
61234994
  519 805 960
Tel. stacjonarny:
sklep@surfmix.com
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatnoci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza e nie jest ona ródem obowizków dla Usugobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

Administratorem danych osobowych zbieranych za porednictwem Sklepu Internetowego jest PAWE MICHALSKI prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm PAWE MICHALSKI P.P.H.U. „FIT” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra waciwego do spraw gospodarki, posiadajcy: adres miejsca wykonywania dziaalnoci i adres do dorcze: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6131289530, REGON 391056836, adres poczty elektronicznej: sklep@surfmix.com, numer telefonu: +48 76 862 91 83 oraz 801 011 891 - zwana dalej „Administratorem” i bdca jednoczenie Usugodawc Sklepu Internetowego i Sprzedawc.

W zwizku z rozpoczciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepywu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, e od dnia 25 maja 2018 roku bd Pani/Panu przysugiway okrelone poniej prawa zwizane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Jednoczenie na podstawie art. 13 RODO informujemy, e od dnia 25 maja 2018 roku aktualne bd ponisze informacje i zasady zwizane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator dokada szczególnej starannoci w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz, a w szczególnoci zapewnia, e zbierane przez niego dane s przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s przetwarzane oraz przechowywane w postaci umoliwiajcej identyfikacj osób, których dotycz, nie duej ni jest to niezbdne do osignicia celu przetwarzania.

Wszelkie sowa, wyraenia i akronimy wystpujce na niniejszej stronie i rozpoczynajce si du liter (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usuga Elektroniczna) naley rozumie zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie Sklepu Internetowego dostpnym na stronach Sklepu Internetowego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd przez waciciela sklepu internetowego - Pawa Michalskiego (zwanego dalej Firm), z którym mona skontaktowa si poprzez poczt elektroniczn wysyajc wiadomo na adres sklep@surfmix.com lub pod numerem telefonu: 509240431. Mona równie skorzysta z poczty tradycyjnej - ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica.

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1 Cele zbierania danych:

2.1.1 w celu rejestracji i zaoenia konta w sklepie internetowym. Osoby, które dokonuj rejestracji w Sklepie, proszone s o podanie danych niezbdnych do utworzenia i obsugi konta. W celu uatwienia obsugi Uytkownik moe poda dodatkowe dane, wyraajc tym samym zgod na ich przetwarzanie. Takie dane mona w kadym czasie usun. Podanie danych oznaczonych jako obowizkowe jest wymagane w celu zaoenia i obsugi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem moliwoci zaoenia konta. Podanie pozostaych danych jest dobrowolne.

2.1.2 w celu wiadczenia usug drog elektroniczn oraz zawierania umów sprzeday – podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zoenie zamówienia (zakupu towaru lub usugi) przez Uytkownika wie si z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowizkowe jest wymagane w celu przyjcia i obsugi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

2.1.3 w celu kierowania do Pani/Pana przez Spók treci marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyrazia zgod – podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyaniu do Pani/Pana treci marketingowych w okresie wiadczenia na Pani/Pana rzecz usug drog elektroniczn poczt oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyrazia zgod,

2.1.4 dla celów wypenienia obowizków prawnych cicych na firmie na podstawie powszechnie obowizujcych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowoci - podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

2.1.5 dla celów analitycznych i statystycznych – podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej dziaalnoci gospodarczej,

2.1.6 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegajcego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszcze lub obronie przed roszczeniami - podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.1.7  administrator zapewnia moliwo skontaktowania si z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbdnych do skontaktowania si z Uytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Uytkownik moe poda take inne dane w celu uatwienia kontaktu lub obsugi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowizkowe jest wymagane w celu przyjcia i obsugi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem moliwoci obsugi. Podanie pozostaych danych jest dobrowolne. Dane osobowe s przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsugi jego zapytania przesanego przez udostpniony formularz – podstaw prawn przetwarzania jest niezbdno przetwarzania do wykonania umowy o wiadczenie usugi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2.1.8 administrator zapewnia pomoc w doborze odpowiedniego sprztu przy wykorzystaniu elektronicznego formularza doboru sprztu, w którym s pobierane dane dziki którym bdziemy mogli indywidualnie dobra odpowiedni dla Pastwa sprzt.. Podanie danych oznaczonych jako obowizkowe jest wymagane w celu przyjcia i obsugi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem moliwoci obsugi. Podanie pozostaych danych jest dobrowolne. Dane osobowe s przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsugi jego zapytania przesanego przez udostpniony formularz – podstaw prawn przetwarzania jest niezbdno przetwarzania do wykonania umowy o wiadczenie usugi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2.1.9 administrator przetwarza dane osobowe Uytkowników odwiedzajcych profile Administratora prowadzone w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te s przetwarzane wycznie w zwizku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Uytkowników o aktywnoci Administratora oraz promowaniu rónego rodzaju wydarze, usug oraz produktów, a take w celu komunikacji z uytkownikami za porednictwem funkcjonalnoci dostpnych w mediach spoecznociowych. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na promowaniu wasnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu spoecznoci zwizanej z mark.

2.2 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by:

2.2.1 dostawcy systemów informatycznych oraz usug IT,

2.2.2 podmioty wiadczce na rzecz firmy usugi ksigowe, badania jakoci obsugi, dochodzenia nalenoci, usugi prawne, analityczne, marketingowe,

2.2.3 przewonicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,

2.2.4 podmioty obsugujce patnoci elektroniczne lub kart patnicz, podmioty kredytujce

2.2.5 organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.2.6. Firma nie bdzie przekazywaa Pani/Pana danych osobowych do pastw trzecich.

2.3. Pani/Pana dane osobowe bd przetwarzane: (1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzeday – przez czas niezbdny do wykonania wszystkich obowizków wynikajcych z umów sprzeday, (2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wiadczenia na Pani/Pana usug drog elektroniczn – przez czas wiadczenia na Pani/Pana rzecz usug drog elektroniczn, (3) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firm treci marketingowych – do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wzgldem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Po tym okresie dane osobowe bd przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowoci.

2.4. Pani/Pana dane osobowe bd podlegay profilowaniu:

2.4.1 Administrator moe korzysta w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezporedniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeday, czy te moliwoci korzystania z Usug Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym moe by np. przyznanie danej osobie rabatu, przesanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokoczonych zakupach, przesanie propozycji Produktu, który moe odpowiada zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj, czy bdzie chciaa skorzysta z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy te lepszych warunków i dokona zakupu w Sklepie Internetowym.

2.4.2 Osoba, której dane dotycz, ma prawo do tego, by nie podlega decyzji, która opiera si wycznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywouje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ni wpywa.

2.5. Kad z wyraonych zgód mona wycofa w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpywa na zgodno z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica.) lub elektronicznej (wiadomo email na adres sklep@surfmix.com).

2.6. Ma Pani/Pan prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

2.7. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujce uprawnienie do otrzymania danych i przesania ich innemu administratorowi lub do dania, w razie moliwoci technicznych, przesania tych danych bezporednio innemu administratorowi.

2.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeeniem dwóch wyjtków:

2.8.1 zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbdnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeday lub umowy o wiadczenie Usugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem moliwoci zawarcia teje umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeeli osoba, które dane dotycz chce zawrze dan umow z Administratorem, to jest zobowizana do podania wymaganych danych. Kadorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

 

2.8.2 Obowizki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikajcym z powszechnie obowizujcych przepisów prawa nakadajcych na Administratora obowizek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksig podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemoliwi Administratorowi wykonanie tyche obowizków.  1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzajcej stron Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te na karcie pamici smartfona – w zalenoci z jakiego urzdzenia korzysta odwiedzajcy nasz Sklep Internetowy). Szczegóowe informacje dot. plików Cookies, a take histori ich powstania mona znale m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator moe przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzajcych ze strony Sklepu Internetowego w nastpujcych celach:

3.1 identyfikacji Usugobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, e s zalogowani;

3.2. zapamitywania Produktów dodanych do koszyka w celu zoenia Zamówienia;

3.3 zapamitywania danych z wypenianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.4 dostosowywania zawartoci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usugobiorcy (np. dotyczcych kolorów, rozmiaru czcionki, ukadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.5 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiajcych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

Standardowo wikszo przegldarek internetowych dostpnych na rynku domylnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Kady ma moliwo okrelenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc ustawie wasnej przegldarki internetowej. Oznacza to, e mona np. czciowo ograniczy (np. czasowo) lub cakowicie wyczy moliwo zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak moe to mie wpyw na niektóre funkcjonalnoci Sklepu Internetowego (przykadowo niemoliwym moe okaza si przejcie cieki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamitywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków skadania Zamówienia).

Ustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies s istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda moe by równie wyraona poprzez ustawienia przegldarki internetowej. W braku wyraenia takiej zgody naley odpowiednio zmieni ustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegóowe informacje na temat zmiany ustawie dotyczcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegldarkach internetowych dostpne s w dziale pomocy przegldarki internetowej oraz na poniszych stronach (wystarczy klikn w dany link):

w przegldarce Chrome

w przegldarce Firefox

w przgldarce Internet Explorer

w przegldarce Opera

w przegldarce Safari

w przegldarce Microsoft Edge

Administrator przetwarza równie zanonimizowane dane eksploatacyjne zwizane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te maj charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj cech identyfikujcych osoby odwiedzajce stron Sklepu Internetowego. Dane te nie s ujawniane osobom trzecim.

 

  1. POSTANOWIENIA KOCOWE

Sklep Internetowy moe zawiera odnoniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejciu na inne strony, zapozna si z polityk prywatnoci tam ustalon. Niniejsza polityka prywatnoci dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

Administrator stosuje rodki techniczne i organizacyjne zapewniajce ochron przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do zagroe oraz kategorii danych objtych ochron, a w szczególnoci zabezpiecza dane przed ich udostpnieniem osobom nieupowanionym, zabraniem przez osob nieuprawnion, przetwarzaniem z naruszeniem obowizujcych przepisów oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostpnia nastpujce rodki techniczne zapobiegajce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyanych drog elektroniczn:

4.1 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostpem.

4.2 Dostp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasa.

 

© Copyright SurfMix Deski - agle - Maszty - Bomy - Akcesoria windsurfingowe - Kite - SUP - Wiosa i Pagaje - Pianki - Buty - Trapezy gra
2004-2018 Nasze sklepy: SnowSport.pl - roooolki.pl - sklepKITE.pl - GoldenSet.pl - e-rwakulszowa.pl do gry